NVM benadrukt integrale aanpak ruimtelijke opgaven

Reactie op Voorontwerp Nota Ruimte

Utrecht, 2 juli 2024 – De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) onderstreept het belang van een integrale aanpak bij de ruimtelijke opgaven die Nederland zal aangaan. Het recent gepubliceerde voorontwerp van de ‘Nota Ruimte’ schetst een toekomstvisie waarin sterke steden en regio’s centraal staan, met een evenwichtige ontwikkeling die water-, natuur- en bodemopgaven als leidraad neemt. NVM vraagt de overheid daarbij om te werken aan een duidelijke toekomstvisie die langjarig handelingsperspectief biedt en daarbij leidraad kan zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven en haar inwoners.

NVM erkent de noodzaak van een samenhangende benadering die economische, ecologische en sociale aspecten in balans brengt. De expertise op lokaal en regionaal niveau, gecombineerd met de uitgebreide database van vastgoed stelt NVM in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan deze visie. De NVM is bereid om haar kennis en data te delen om de overheid te ondersteunen in het realiseren van een ruimtelijke ordening die klaar is voor de uitdagingen van morgen. Een toekomstgerichte aanpak, die rekening houdt met de behoeften van alle belanghebbenden, is essentieel voor het creëren van duurzame en leefbare gemeenschappen.

NVM vakgroepvoorzitter Business Irene Flotman hierover: “Het is van cruciaal belang dat we nu actie ondernemen om een solide basis te leggen voor de toekomst. NVM staat klaar om samen met de overheid en andere partners te werken aan een Nederland waarin ruimtelijke kwaliteit, economische groei en duurzaamheid gebiedsgericht hand in hand gaan.”

Het voorontwerp van de ‘Nota Ruimte’ benadrukt het belang van regionale differentiatie en het behoud van culturele en landschapskwaliteiten. NVM ziet dit als een kans om groei en innovatie te stimuleren, met behoud van de unieke karakteristieken van elke regio.

NVM vakgroepvoorzitter Wonen Lana Goutsmits – Gerssen vervolgt: “Door samen te werken met overheden en regionale partners kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan en realiseren we een duurzame toekomst voor Nederland. Waarin zowel ondernemers als inwoners hun eigen ‘beste’ plek kunnen vinden

Jos Ebbers, voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk: ”Onze sector speelt een sleutelrol in het behoud van de inrichting en leefbaarheid van ons land. We staan daarbij voor brede uitdagingen op het gebied van landbouw, woningbouw en bedrijfsmatig vastgoed. Daar zal in onderlinge samenhang een doorontwikkeling plaats moeten vinden naar een betere toekomst

NVM gelooft dat kennis, data en samenwerking noodzakelijk zijn om innovatieve oplossingen te vinden. Zij kijkt er naar uit om met alle betrokken stakeholders verder te werken aan de toekomstvisie van Nederland.